Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo - je stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na iné vynaložením vonkajšej práce. Obvykle je to z chladnejšieho miesta na teplejšie.


Princíp tepelného čerpadla
1. kondenzátor 2. tryska 3. odparovač 4. kompresor

Výhodné riešenie vykurovania a úžitkovej teplej vody

- Riešenie pre nové domy aj renovácie
- Tepelné čerpadlo koncipované tak, aby zodpovedalo požiadavkám trhu modernizácie (ako doplnok, resp. náhrada kotla) a trhu s novými domami. Therma V sa výborne prispôsobí individuálnym aj spoločným obytným aplikáciám. Naviac, toto tepelné čerpadlo vzduch-voda vytvára ekologicky šetrný produkt, ktorý využíva dva obnoviteľné zdroje energie, ktorými sú vzduch a slnečná energia. S koeficientami výkonu (COP)ako jednými z najvyšších na trhu ukazuje nadmieru ekonomickým: až 4,5 (COP).
- Jednoduché riešenie pre inštaláciu, ktoré nevyžaduje konštantné konštrukčné usporiadanie domu.
- Tepelné čerpadlo od LG - THERMA V - rešpektuje životné prostredie znižovaním emisií CO2.
- Vďaka inovatívnej technológii a vysokému koeficientu výkonu v spojení s najprijateľnejšou cenou na trhu vychádza tepelné čerpadlo od LG ako prirodzene ekonomicky výhodné riešenie

Vykurovanie pomocou tepelného čerpadla
Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK) a na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotencionálneho tepla z nášho okolia (t.j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základnou perspektívou tepelných čerpadiel je, že do globálneho teplotného režimu planéty nie je priamo pridávané teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach - pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla.
Princíp a funkcia
Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Prvé veľké technické využitie tohto spôsobu vykurovania sa uskutočnilo v r. 1936. Rozsiahlejšie využitie tepelných čerpadiel na vykurovanie však nastalo najskôr so zvýšením cien energií začiatkom sedemdesiatych rokov.

Definícia tepelného čerpadla
Podľa druhé vety termodynamickej prúdi tepelná energia z látky alebo predmetu z vyššou teplotou k látke alebo predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) su obrovské prírodné zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využite na vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia prečerpaná pomocou zariadenia na vyššiu teplotnú úroveň. Tepelné čerpadlá sú teda zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Využiteľné teplo sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré sa rovná pohonnej energii. Z praktického hľadiska je tepelné čerpadlo chladiace zariadenie, ktorého účelom je ohrievať namiesto chladiť.
Princíp tepelného čerpadla vzduch - voda
Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh, má štyri základné časti:
Výparník: Do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tu prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor alebo ventilátory, sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh TČ.
Kompresor: nasáva páry z výparníka, stláča ich a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.
Kondenzátor: energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh TČ). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.
Škrtiaci ventil: kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku, sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku.